Nyt fra selskabet jeg vil lige minde om at der bliver afholdt mindehøjtidelig i Ansgar anlæg d. 4. maj kl. 19.00 kom og deltage i den smukke højtidelig hed

 

Referat fra Generalforsamlingen d. 15. marts 2017
 

Referat fra Generalforsamlingen d. 15.marts 2017 på Dannevirke Soldaterhjem.


Velkomst ved formand Lars Lylov.
Fanen blev ført ind, af Bjørn Klausen og Bjarne Lefevre, i fravær af fanebærer Johannes Klemmensen.
Der blev udbragt et nifoldigt leve for HM Dronningen og forsamlingen sang første vers af "Kong Christian".
Formanden bad derefter forsamlingen mindes de brødre der siden sidste generalforsamling, var afgået til Ryes brigade.


Pkt. 1 Valg af dirigent: Bestyrelsen forslog Ib Lyng der blev valgt.
Dirigenten takkede og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Pkt. 2 Formandens beretning:
Årets store aktivet var selskabets 125 Års jubilæum, en fest bestyrelsen havde set frem til og lagt meget arbejde i. Det var dejligt at se så mange brødre med deres hustruer,festklædte og med store forventninger til festen. Det blev en rigtig dejlig aften.
Vi fik en flot faneplade fra samvirksomheden. Fra 4. kreds en fin faneplade overrakt af Kredsformand Ib Skov Pedersen.
Under festlighederne tog næstformanden ordet, for at kalde mig op for at udnævne mig til Æresmedlem af selskabet.Det er en meget stor ære, som jeg som jeg er meget stolt af. Mange tak!

Da portoen er steget rigtig meget, er der brødre som hjælper at gå rundt med bladet til de der ikke har mail. For som de gamle postbude sagde: "I regn og slud, posten skal ud".
Jeg vil sige jer rigtig mange tak for det store arbejde i gør for selskabet. Der skal være en der er bagmand for at det hele fungerer - Derfor en stor tak til vor æresmedlem Ib lyng, for dette arbejde.
Nu jeg da jeg er ved bladet. Så har bestyrelsen kigget kritisk på det og i stedet for at udsende 4 blade om året, får I fra 2018 kun 2 blade. Et om foråret og et om efteråret, samt en aktivitetsoversigt.

Vores bankospil er vi desværret stoppet med, da det efterhånden ikke kunne løbe rundt .Det er heller ikke sjovt at køre rundt for at få gevinsterne til rimelig pris, og så kommer der så få. Men storbankospillet forsætter. Også her en stor tak til Børge Thorup og Ib Lyng.

Juletræsfesten har i flere år givet underskud og nu er vi nået til smertegrænsen! Så desværre må vi lukke og slukke den fest. Der bliver kigget på om der evt. skulle komme noget andet i stedet.

Ude i Elmelunden skydes der hver torsdag, det er rigtig hyggeligt! Prøv at kigge derud. Klubben har både gevær samt pistoler. Er I til det grove, er der også en grovpistol I kan låne. Der er også øl og sodavand som kan købes til rimelige priser Og så har vi et kanon sammenhold. Om foråret skydes en fugleskydning. Om efteråret skydes Kaptajn E. Buchs Kanonskydning. Til begge de to skydninger spiser vi frokost sammen. Kom ud og oplev den rigtige gode stemning.

Jeg vil minde om blomsternedlæggelse, den 9. april, 18. april, 5. maj, 6. juli, 29. august og 11. november.
Mød  gerne op ved hovedporten til kappellet på Heden. Den 5. september er der ligeledes blomsternedlæggelse ved Dannevirke.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt  samarbejde.


Pkt. 3. Kasseren fremlagde Rev.regnskab:
Årets regnskab udviser et samlet nettounderskud på 3.449,98 og underskud på handelsvarer på - 446,46. Egenkapital pr. 31.12.2016 = 33.716,80


Pkt. 4 Budget og kontingent: Uændret.


Pkt. 5. Indkommende forslag: Ingen.


Pkt.6 Valg af bestyrelse:
På valg: Formand Lars Lylov, Næstformand Bjørn K. Klausen og sekretær Bjarne Lefevre - Alle modtog genvalg.
Valg af Best.suppleanter: Johannes Klemmesen - Modtog genvalg.
Valg af Fane kommandør: Johannes Klemmesen - Modtog genvalg.

Punkt.7 Valg af bilagskontrollører og suppleanter:
Bilagkontrollanter Arne Johansen og Arne Hansen - Begge modtog genvalg.
Supp. Ib Lyng og Ole Strunge - Begge modtog genvalg.


Pkt. 8. Eventuelt: Intet til dette punkt.

 
Medlemsbladet "Odense Forsvarsbroder" for 2. kvartal 2017,
kan nu læses eller downloades her
 
Kammeratskabsaften 2016
Fredag d. 7. oktober 2016, holdt Forsvarsbrødrene i Odense Kammeratskabsaften.
Heruder ses et udsnit af billederne fra aftenen (Klik på billederne).
125 år Jubilæumsfest
Fredag d. 8. april 2016, holdt Forsvarsbrødrene i Odense 125 års jubilæum. Henved 80 deltagere gjorde sit til at arrangmentet blev en stor succes. Heruder ses et udsnit af billederne fra aftenen (Klik på billederne).
 Generalforsamlingen 2015Referat Generalforsamling 11-03-2015 på Dannevirke 
 
Velkomst ved formanden.
 
Fanen blev ført ind af fanekommandør Johannes Klemmensen og fanebærer Poul Pedersen.
 
Der blev udbragt et nifoldigt leve for HM Dronning Margrethe II, og første vers af ”Kong Kristian” afsunget, hvorefter formanden bad forsamlingen mindes de brødre, der siden sidste generalforsamling er afgået til Ryes Brigade  
 
Pkt. 1.Valg af dirigent:  Ib Lyng.
Dirigenten takkede og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning, ved formanden.
Vi har deltaget i kredsmøde i IV Kreds 7. maj i Assens, i Formandsmøde 9. september på Dannevirke og i Landsmøde 20. september på Ryes Kaserne i Fredericia. 
Der har været afholdt årsmøde i skydeklubben.
Vi har deltaget i alle blomsternedlæggelser, samt 18. april i Dybbøl vedr. 150 året (1864).
Sommerudflugten var i 2014 ændret til et sommerarrangement på Dannevirke 26. september, hvor der var cabaret og efterfølgende spisning.
Der har været afholdt Kammeratskabsaften 3.oktober med uddeling af hæderstegn og udlevering af Broderbrev.
Storbanko 1. november og småbanko, hvor Ib Lyng og Børge Thorup har taget det stor slæb. 
Tak for det !
Den årlige Juletræsfest 29. december forløb som sædvanlig godt. Tak herfor til festudvalget.
Og en stor tak til de frivillige på Dannevirke.
                            
Der har igen været stor aktivitet i skydeklubben til de alm. skydninger og til E.T. Buch Kanonskydning.
Driften af Bladet forløber tilfredsstillende – såvel udsendelse som på Hjemmesiden. Der arbejdes fortsat på at få flere til at skifte fra papirversionen til læsning på hjemmesiden.  Pt. benytter ca. 20 brødre sig denne mulighed.   
Vi påregner at ville deltage i HM Dronning Margrethe II’s 75 års fødselsdag den 16. april i København.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.
Beretningen godkendtes herefter.
 
Pkt. 3. Regnskab, ved kassereren.
Årets regnskab udviser et samlet nettounderskud på -5.968 kr.
Dette fordeler sig med overskud på alm. drift: +5.506 kr., overskud på handelsvarer: +270 kr., underskud på arrangementer: -10.268 kr., overskud på bankospil: +5.098 kr., og underskud på Bladet: -6.574 kr. 
Egenkapitalen udgør 42.732 kr.   
Regnskabet godkendtes herefter.
 
Pkt. 4. Budget og kontingent, ved kassereren
Budget 2015 blev forelagt.
Kontingentet har siden 2007 ligget fast på 200 kr. Set i lyset af flere års underskud og forbrug af
egenkapitalen foresloges en kontingentstigning på 225 kr. fra 2016. Et forslag fra forsamlingen om
en stigning til 250 kr. blev efter debat trukket tilbage.
Kontingent fra 2016 på 225 kr. blev herefter vedtaget. 
 
Pkt. 5. Forslag.
Skydeklubben havde fremsat et forslag om, at Odense-Selskabets vedtæger ændres således, at §4, stk. 4 ændres fra: ”Skydeklubbens formand skal være medlem af selskabets bestyrelse og findes ved selskabsbestyrelsens konstituering efter ordinær generalforsamling” til: 
”Skydeklubbens formand vælges på skydeklubbens årsmøde for 3 år ad gangen”. 
Hovedparten af selskabets bestyrelse kunne ikke gå ind for forslaget - hovedsagelig pga. at man mente, at bestyrelsen mistede kompetence, samt at man var usikker på skydeklubbens kontakt og orientering til selskabets bestyrelse om forholdene i skydeklubben. Vedtægtsændringen kunne således ikke anbefales.
Efter debat og forskellige indlæg for og imod blev forslaget sat til afstemning. Vedtægtsændringen blev herefter godkendt med 23 stemmer af i alt 33. 
I konsekvens af, at hovedparten af bestyrelsens holdning var blevet underkendt af forsamlingen, meddelte næstformand og bestyrelsesmedlem Erik Falk Jershauge, at han med øjeblikkelig virkning nedlagde sit mandat og ikke var til rådighed ved det følgende bestyrelsesvalg, hvor Erik Jershauge var på valg. Samtidig forlod han generalforsamlingen.
     
Pkt. 6. Valg til bestyrelsen.
På valg er: Lars Lylov, Niels Th. Nielsen, Erik Jershauge, Bjarne Lefèvre.
Erik Jershauge modtog herefter ikke genvalg. 1. suppleant Bjørn Koch Klausen blev foreslået og valgt. Øvrige 3 blev genvalgt. 
 
Pkt. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Da Bjørn Koch Klausen var blevet valgt til bestyrelsen foresloges Ole Grønlund. Ole blev valgt.
Eddie Rasmussen foresloges og blev valgt som 2. suppleant. 
 
Pkt. 8. Valg af fanekommandør/fanebærer.
Johannes Klemmensen og Poul Pedersen blev genvalgt.
 
Pkt. 9. Valg af bilagskontrollanter/-suppleanter.
Arne Hansen og Arne Johansen blev genvalgt.
Ib Lyng og Ole Strunge Madsen blev genvalgt som suppleanter.
 
Pkt. 10. Eventuelt. 
Intet til dette punkt. 

Efter generalforsamlingen onsdag 11. marts 2015 på Dannevirke afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde.
 
Ældste bestyrelsesmedlem Bent B. Sørensen ledede mødet.
 
Valg af Formand:Lars Lylov
Valg af Næstformand:Bjørn Koch Klausen
Valg af Kasserer:Kenneth D. Frederiksen
Valg af Sekretær:Niels Th. Nielsen
Valg af Skydeudvalgsformand:Bent B. Sørensen
Valg af Festudvalgsformand:Michael B. Sørensen
Valg af bestyrelsesmedlem:Bjarne Lefèvre
 
Bladudvalg: Bent B. Sørensen, Lars Lylov, Bjørn Koch Klausen.
Festudvalg:  Michael B. Sørensen, Lars Lylov, Poul Pedersen.
Regnskabsudvalg: Kenneth D. Frederiksen, Lars Lylov
EDB-udvalg: Bent B. Sørensen, Bjørn B. Klausen.
 
Generalforsamlingen 2014

D. 12. marts 2014 på Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense
Bestyrelsen 2014: 
Formand Lars Lylov, Næstformand Erik F. Jershauge, Kasserer Kenneth Frederiksen, 
Sekretær Niels Th. Nielsen, Skydeudvalgsformand Bent Sørensen, Festudvalgsformand Michael B. Sørensen og Bestyrelsmedlem Bjarne Lefevre.

1. Suppleant Bjørn K. Klausen og 2. Suppleant Ole Grønlund.

Fanebærer Poul Pedersen og Fanejunker Johannes Klemmesen.
 

Hent referatet fra Generalforsamlingen 2014 HÉR

 

Billeder fra Generalforsamlingen 2014

Kammeratskabsaften 2013


På vores Kammeratskabsafteb d. 4. oktober, var 36 brødre mødt frem.

Aage Johansen fik et 65 års tegn
 
Jubilarene - Aage Johansen - 65 års tegn, Ejvind Nielsen
40 års tegn, Svend Arne Sørensen - 25 års tegn
 
 
Tre generationer Buris Sørensen!
 
Generalforsamlingen 2013

Onsdag d. 13. marts afholdtes selskabets årlige generalforsamling 
på Dannevirke med 46 fremmødte brødre.

 
Den nye bestyrelse ser nu du som følger: 
Formand Lars Lylov, Næstformand Erik F. Jershauge, Kasserer Kenneth Frederiksen, Sekretær Niels Th. Nielsen, Skydeudvalgsformand Bent Sørensen, Festudvalg Bjarne Lefevre og Bestyrelsmedlem Michael Sørensen. 
 
Årets Forsvarsbroder 2012 blev formand Lars Lylov
 
 
 
 
 

 

 

 

Login

Copyright © De Danske Forsvarsbrødre for Odense og Omegn